Username:

Password:

Verkoopsvoorwaarden

A. BESTELLINGEN:

 1. Alle offertes, orderbevestigingen, verkopen en leveringen zijn onderworpen aan de hierna vermelde voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 2. De aanbieding door de verkoper in prospectussen of catalogi, de mededeling van verkoopsvoorwaarden, prijslijsten of leveringstermijnen verbindt de verkoper tot niets. De bestelling verbindt de koper vanaf ontvangst hiervan door de verkoper.
 3. Elk geval van overmacht (waartoe een daad van een derde of de overheid behoort), evenals elke onderbreking van de normale bevoorrading in grondstoffen, brandstoffen of drijfkracht, elke staking of lock-out of brand, heeft de schorsing van de overeengekomen leveringstermijn voor gevolg, zonder recht op schadevergoeding door de koper, die evenwel de overeenkomst kan laten ontbinden.
 4. Alle leveringstermijnen zijn voor wat betreft de verkoper bij benadering overeengekomen. Indien geen leveringstermijn werd bepaald dan wordt deze geacht 3 maanden te zijn, vanaf de datum van de overeenkomst. In geval van prijsschommelingen tussen het ogenblik van de bestelling en de levering, zal de koper steeds gehouden zijn de gangbare prijs op het ogenblik van levering te betalen.
 5. Wanneer voor bepaalde meubelen de naam van een houtsoort wordt opgegeven, dan betekent dit niet dat zij in deze houtsoort geheel of ten dele zijn gemaakt. De benaming geldt alleen om de structuur van de uitwendige delen aan te duiden.
 6. Modelwijzigingen kunnen zonder voorafgaand bericht gebeuren als gevolg van wijziging in het productieproces, en geven geen recht op annulatie, dan wel schadevergoeding in hoofde van de koper.
 7. De vertegenwoordigers hebben geen machtiging gelden te ontvangen, behoudens bij uitdrukkelijk mandaat daartoe, noch betalingsvoorwaarden en kortingen te geven zonder schriftelijke bevestiging van de directie.

B. FACTUREN:

 1. De facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper, zelfs in geval van gedomicilieerde wissels.
 2. Elk andersluidend akkoord m.b.t. de betalingen maakt geen schuldvernieuwing uit en is gesloten onder de ontbindende voorwaarde van de stipte naleving van de eventuele betalingsfaciliteiten. Beslag, protest of wanbetaling in om het even welk contract maakt alle facturen en/of wissels opeisbaar, onverminderd de toepassing van art. B.7.
 3. Elke niet-betaalde factuur brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 13 % op jaarbasis.
 4. Bij onverantwoorde niet-betaling door onwil en/of nalatigheid zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding worden aangerekend van 12 %, met een minimum van 24,79 en een maximum van 2478,94 .
 5. Betalingen van facturen na de vervaldatum, worden eerst toegerekend op de vervallen intresten, daarna op het schadebeding en tenslotte op de oudste openstaande factuur.
 6. De verkoper behoudt zich het recht voor, wanneer hij dit nuttig acht, zelfs tijdens de uitvoering van het contract, waarborg te eisen. Indien de gestelde waarborgen van de koper aan de verkoper de te betalen prijs niet dekken, heeft laatstgenoemde het recht de gehele of een gedeelte van de bestelling van rechtswege en zonder ingebrekestelling te annuleren.
 7. Indien de koper de koopprijs niet betaalt volgens de overeengekomen betalingsmodaliteiten, is de verkoper ontslagen van zijn plicht tot levering binnen de overeengekomen termijn, zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de koper.

C. LEVERINGEN:

 1. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van koopsom en toebehoren. De koper is gehouden de goederen zolang goed te verzekeren.
 2. De goederen reizen steeds op risico van de koper, ongeacht het feit of de verkoper al dan niet instaat voor het vervoer ervan.
 3. Laattijdige levering kan slechts aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst in het voordeel van de koper nadat de verkoper via aangetekend schrijven in gebreke werd gesteld. Slechts vanaf deze ingebrekestelling is de verkoper, wanneer de laattijdige levering door zijn fout is veroorzaakt, hetgeen dient te worden bewezen door de koper, een vergoeding verschuldigd van maximum 30 % op de verkoopprijs. Indien de koper om uitstel van levering verzoekt of indien de levering op het overeengekomen tijdstip niet kan worden uitgevoerd ingevolge een fout van de koper, dan kan de verkoper de overeenkomst ontbinden in zijn voordeel en is de koper een schadevergoeding verschuldigd van 30 % op de verkoopprijs, vanaf de aangetekende ingebrekestelling.

D. KLACHTEN:

 1. Geen enkele klacht wordt aanvaard indien het gedeklasseerde producten betreft of producten verkocht aan speciale prijzen of gesoldeerde prijzen.
 2. Zichtbare gebreken alsmede klachten i.v.m. hoeveelheid zijn gedekt door de levering. Rechtmatig geweigerde goederen kunnen enkel worden vervangen.
 3. Een licht kleurverschil kan zich voordoen in de tint der later bestelde meubels. De kleurvastheid kan niet gegarandeerd worden en kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding.
 4. De klachten wegens andere gebreken dienen binnen de 10 dagen na vaststelling via aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan de verkoper. Postdatum geldt.
 5. Indien de aansprakelijkheid van de verkoper wordt weerhouden in verband met verborgen gebreken, dan wordt de vergoeding van de schade aan de koper, in tegenstelling tot het bepaalde van art. bepaald in artikel 1644 t.e.m. 1647 van het Burgerlijk Wetboek bepaald op maximum 30 % van de verkoopprijs, tenzij de verkoper de gebrekkige koopwaar vervangt, in welk geval er geen andere schadevergoeding kan verschuldigd zijn.
 6. Een normaal vochtigheidsgehalte van de lucht is 50 à 60 %. De meubelen vertrekken uit onze werkhuizen in gedroogde toestand. Wanneer ze aan grote vochtigheidschommelingen zijn blootgesteld kunnen zich uitzettingen voordoen in het hout, waarvoor de verkoper niet aansprakelijk kan gesteld worden.
 7. Klachten, zelfs indien zij gegrond zouden zijn, geven niet het recht lopende bestellingen te annuleren en kunnen evenmin aanleiding geven tot om het even welke andere schadevergoeding ook tenzij overeenkomstig art. D.2 of D.5.
 8. Zonder schriftelijke toestemming van de verkoper, mogen de goederen niet teruggezonden worden, en deze toestemming sluit geenszins erkenning in. De transportkosten vallen uitsluitend ten laste van de koper, behalve wanneer de koper de aansprakelijkheid van de verkoper bewijst. Elke terugzending van goederen dient te gebeuren in de originele verpakking en moet bij de verkoper toekomen vrij van vracht en kosten, zelfs indien het door de verkoper als gebrekkig erkende stukken op basis van materie en fabrikatiefouten betreft.

E. GESCHILLEN:

 1. Alle betwistingen i.v.m. huidige overeenkomsten, vallen onder toepassing van de Belgische wet.
 2. De verkoper heeft evenwel het recht om de nationale wet toe te passen van de woonplaats, de maatschappelijke zetel, administratieve zetel, filiaal of kantoor van de andere contracten beroep te doen, indien deze voor de verkoper gunstiger is dan in eigen nationale Belgische wet (o.a. voor wat betreft eigendomsvoorbehoud).
 3. Enkel de Rechtbank van Koophandel te Tournai of Ieper en het Vredegerecht te Comines of te Wervik zijn bevoegd kennis te nemen van de geschillen, tenzij de verkoper het geschil inleidt op een plaats zoals bepaald door art. 624 Ger.Wb.
 4. In geval van betwisting bestaat omtrent de interpretatie van de diverse teksten van de algemene factuurvoorwaarden, primeert de Nederlandse tekst.